Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Право на безоплатну правову допомогу – це гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства,
у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати
в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу
у випадках, передбачених цим Законом.

Держгеокадастр як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Суб`єкти звернення:

Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

  • Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їхньої компетенції.
  • Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», що стосуються дітей, надсилаються або подаються їхіми законними представниками.
  • Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їхніми опікунами чи піклувальниками.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» у вас є можливість подати звернення шляхом направлення поштою, надсилання електронною поштою за допомогою мережі Інтернет до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.

Поштова адреса: вул. Смілянська, 131, м. Черкаси,18008.

Електронна адреса: cherkasy@land.gov.ua.

Звернення щодо надання первинної правової допомоги має надсилатись безпосередньо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їхньої компетенції.

Якщо органом, який отримав звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги, буде встановлено, що питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції цього органу, таке звернення переадресовується протягом п’яти календарних днів до відповідного органу (до компетенції якого відноситься порушене у зверненні питання), про що повідомляється особа, яка подала звернення.

Маємо наголосити, що головною ідентифікуючою ознакою звернення щодо надання первинної правової допомоги, є суть звернення – прохання надати особі одну або декілька правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

  • Відповідно до статті 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні
є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Інформація щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги розміщена за посиланням https://www.legalaid.gov.ua.